Noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas,

glabāšanas un pieejas kārtība

 

1.      Šī kārtība nosaka bakalaura, maģistra, kvalifikācijas darbu un diplomdarbu (turpmāk- noslēguma darbi) elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtību saskaņā ar Nolikuma par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē (apstiprināts ar LU Senāta 28.04.2003. lēmumu Nr. 66) 4.13. punktu.

2.      Elektroniskajai kopijai jāietver anotācijas latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā. Vienas anotācijas pieļaujamais lielums, ieskaitot atstarpes, ir 850 zīmes.

3.      Noslēguma darba elektronisko kopiju studējošais iesniedz dekāna norīkotam darbiniekam PDF (Portable document format) formātā, anotācijas- DOC vai TXT formātos. Darba konvertēšanu PDF formātā nodrošina studējošais.

4.      Latvijas Universitāte tās datorklasēs un Bibliotēkā nodrošina noslēguma darbu konvertēšanai PDF formātā nepieciešamo programmatūru, konsultācijas un instrukcijas izvietošanu Lanet mājas lapā (http://serviss.lanet.lv/modules/news/article.php?storyid=54). Konsultācijas sniedz datorklašu administratori.

5.      Konvertētās kopijas pēc studējošo izvēles saglabā uz CD, USB vai diskešu nesējiem ar nosaukumu, kuru veido studējošā uzvārds, vārds un darba aizstāvēšanas gads. Piemērs : Berzins_Janis_ 2005

6.      Nosaukumu veido bez garuma un mīkstinājuma zīmēm;

7.      Noslēguma darbu saglabā vienā datnē (failā). Darba pielikumi, attēli un tabulas u. c. materiāli var būt atsevišķās datnēs. Vienā atsevišķā DOC vai TXT formāta datnē saglabā abas anotācijas.

8.      Datnes ar noslēguma darba pielikumiem nosauc minot uzvārdu, vārdu, pielikuma apzīmējumu „P”, pielikuma kārtas numuru un aizstāvēšanas gadu, piemēram : Berzins_Janis_P1_2005 , Berzins_Janis_P2_2005

9.      Datni ar noslēguma darba anotācijām nosauc minot uzvārdu, vārdu, anotācijas apzīmējumu „A” un aizstāvēšanas gadu, piemēram : Berzins_Janis_A_2005

10.  Pieņemot noslēguma darbus, dekāna norīkotā persona no studējošā iesniegtā nesēja tos tūlīt iekopē fakultātes datu nesējos. CD, USB vai diskešu nesējus atgriež studējošajiem.

11.  Bakalaura un maģistra darbu datu bāze no LU portāla LU Bibliotēkas sadaļas pieejama ikvienam Interneta lietotājam IS ALEPH sistēmā, bet darbu pilnteksta versijas pieejamas no LUIS izmantojot LANET piešķirto lietotājvārdu un paroli.