Datorzinātņu maģistrantu goda kodekss


Akadēmiskās vides pastāvēšanai nepieciešami nosacījumi ir cieņa pret radošu darbu un intelektuālo īpašumu un autora atbildība par sniegtās informācijas autentiskumu. Katram autoram ir tiesības uz atzīšanu un viņam piederošās informācijas neaizskaramību un tiesības pašam noteikt tās izplatīšanas noteikumus.

Datorzinātņu kursos ideju un zināšanu apmaiņa un studentu sadarbība ir nepieciešama un vēlama. Pildot mācību uzdevumus un pētniecības darbu, studenti ir aicināti konsultēties gan ar lektoriem, gan vienam ar otru, kā arī gūt informāciju no grāmatām, Internet tīklā un citiem avotiem.

Tajā pašā laikā jebkuram iesniegtam darbam (neatkarīgi no informācijas nesēja un informācijas satura) ir jābūt jūsu pašu: tieša programmu vai citas informācijas kopēšana no citu studentu darbiem vai citiem avotiem, atklāti nenorādot pirmavotu, ir PLAĢIĀTS un tiks atbilstoši vērtēta. Citu avotu citēšanas gadījumā informācijas pirmavots jānorāda tieši un nepārprotami, atbilstoši zinātniskajā literatūrā pieņemtajām normām.

Mācību procesa gaitā studentiem būs iespēja strādāt ar datoriem, kuriem ir Internet tīkla pieslēgums. Datori ir paredzēti kolektīvai lietošanai un ir LU īpašums, no kā izriet katra studenta atbildība par datora izmantošanu. Datori paredzēti programmā ietverto mācību priekšmetu apgūšanai un zinātnisko pētījumu veikšanai. Datoru izmantošanai jābūt saprātīgai un lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savas rīcības rezultātiem.

Datoru lietošana neatbilstoši akadēmiskajā vidē pieņemtajām normām (nelicenzētas programmatūras instalēšana un izmantošana, datorvīrusu radīšana, spēļu spēlēšana, sistemātiska ar mācību tematiku nesaistītu Internet vietņu apmeklēšana, pļāpāšana IRC utt.), citu lietotāju personīgo failu lasīšanu vai kopēšanu uzskatīs par kaitniecību. Konkrētu datoru izmantošanas kārtību var papildus regulēt ar īpašiem noteikumiem, kas studentiem būs pieejami.

Aizdomu gadījumā par minēto noteikumu nepildīšanu, Programmas vadība var veikt saprātīgus izmeklēšanas soļus. Aizdomu apstiprināšanās gadījumā pārkāpēji var tikt disciplināri sodīti līdz pat atskaitīšanai no LU studentu vidus.

LU Datorzinātņu maģistra studiju programmas direktors profesors J.Bārzdiņš